Apartment

Định nghĩa Apartment là gì?

ApartmentCăn hộ, chung cư. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apartment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đơn vị ở trong một cấu trúc đa đơn vị (ña nhà ở). Gọi là 'phẳng' ở Vương quốc Anh.

Definition - What does Apartment mean

Dwelling unit within a multi-unit structure (multifamily housing). Called 'flat' in UK.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *