APICS Business Outlook Index

Định nghĩa APICS Business Outlook Index là gì?

APICS Business Outlook IndexAPICS Outlook Index kinh doanh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ APICS Business Outlook Index - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chỉ số sản xuất tổng hợp quốc gia, thực hiện các cuộc khảo sát hàng tháng về công ty chọn nhằm xác định việc mở rộng (trên 50) hoặc co (dưới 50) giai đoạn của chỉ số.

Definition - What does APICS Business Outlook Index mean

A national composite manufacturing index which performs monthly surveys on select firms in order to determine the expansion (over 50) or contraction (below 50) phase of the index.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *