Asset impairment accounting

Định nghĩa Asset impairment accounting là gì?

Asset impairment accountingKế toán khấu hao tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset impairment accounting - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phương pháp kế toán, trong đó tổng lợi nhuận ước tính được tạo ra bởi một tài sản vốn trong một thời gian (tối thiểu 20 năm) được so sánh với giá trị ghi sổ của nó, và một lợi nhuận bất thường hoặc mất được đăng tải tùy thuộc vào sự khác biệt.

Definition - What does Asset impairment accounting mean

An accounting method in which the total profit estimated to be generated by a capital asset over a period (minimum 20 years) is compared with its book value, and an extraordinary gain or loss is posted depending on the difference.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *