Apocalyptic

Định nghĩa Apocalyptic là gì?

ApocalypticNgày tận thế. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apocalyptic - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Biểu hiện hoặc dự đoán của một cái gì đó vô cùng xấu trong tương lai. "Những giai điệu của bản báo cáo rất tiêu cực, và kết quả cho đến vô cùng xấu, rằng báo cáo dường như để truyền đạt một kết quả khải huyền cho công ty." Thuật ngữ này xuất phát từ khái niệm Kinh Thánh trong sách Khải Huyền, một thời điểm mặc khải và sự hủy diệt.

Definition - What does Apocalyptic mean

Indicative or predictive of something extremely bad in the future. "The tone of the report was so negative, and the results so extremely bad, that the report seemed to convey an apocalyptic outcome for the company." The term comes from the biblical notion of the Apocalypse, a time of revelation and destruction.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *