Apology

Định nghĩa Apology là gì?

ApologyLời xin lỗi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apology - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong một phỉ báng (vu khống hay phỉ báng) trường hợp, một lời xin lỗi được cung cấp như một vệ hoặc trong giảm thiểu thiệt hại. Thông thường nó được đi kèm với thanh toán bồi thường và / hoặc (trong trường hợp phỉ báng không chủ ý) một lời đề nghị đền bù bằng việc xuất bản phiên bản chỉnh sửa của câu chuyện nói xấu và lời xin lỗi.

Definition - What does Apology mean

In a defamation (slander or libel) case, an apology is offered as a defense or in mitigation of damages. Usually it is accompanied by payment of compensation and/or (in case of unintentional defamation) an offer to make amends by publishing corrected version of the defamatory story and the apology.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *