Apparent authority

Định nghĩa Apparent authority là gì?

Apparent authorityQuyền hạn rõ ràng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Apparent authority - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khái niệm pháp lý (trong các thỏa thuận cơ quan) một hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cho các hoạt động của đại lý nếu hiệu trưởng (bởi những hành động của mình hoặc bằng một thất bại để hành động) đưa ra một ấn tượng cho một bên thứ ba mà các đại lý hoạt động hoặc nói cho hiệu trưởng . Xem thêm quyền hạn thực tế.

Definition - What does Apparent authority mean

Legal concept that (in agency agreements) a principal is liable for the acts of the agent if the principal (by his or her actions or by a failure to act) gives an impression to a third party that the agent acts or speaks for the principal. See also actual authority.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *