Appendix

Định nghĩa Appendix là gì?

AppendixRuột thừa. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appendix - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu bổ sung, tạo thành một phần của một tài liệu chính nhưng không cần thiết cho đầy đủ của nó, chứa thông tin hỗ trợ và xuất hiện thường ở cuối.

Definition - What does Appendix mean

Supplementary document, forming a part of a main document but not essential for its completeness, containing supporting information and appearing usually at the end.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *