Appleton rule

Định nghĩa Appleton rule là gì?

Appleton ruleQuy tắc Appleton. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appleton rule - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một nguyên tắc đòi hỏi mỗi công ty bảo hiểm tại New York để thực hiện theo Luật Bảo hiểm New York. Nếu công ty bảo hiểm hoạt động kinh doanh trong bất cứ tiểu bang khác, anh ta hoặc cô ấy vẫn phải tuân thủ để mã này.

Definition - What does Appleton rule mean

A rule requiring every insurer in New York to comply with the New York Insurance Code. If the insurer does business in any other state, he or she must still comply to this code.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *