Appliance energy efficiency rating

Định nghĩa Appliance energy efficiency rating là gì?

Appliance energy efficiency ratingThiết bị đánh giá hiệu quả năng lượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appliance energy efficiency rating - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trao tặng bởi Bộ Năng lượng Mỹ, giá này cho thấy tỷ lệ năng lượng đầu vào chuyển đổi thành công việc hữu ích bởi một thiết bị.

Definition - What does Appliance energy efficiency rating mean

Awarded by the US Department of Energy, this rating indicates the ratio of input energy converted into useful work by an appliance.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *