Applicant

Định nghĩa Applicant là gì?

ApplicantỨng viên. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Applicant - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một người áp dụng cho một cái gì đó

Definition - What does Applicant mean

a person who applies for something

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *