Application for payment

Định nghĩa Application for payment là gì?

Application for paymentĐơn đề nghị thanh toán. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application for payment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Văn bản đề nghị bồi thường thiệt hại, chẳng hạn như bởi một nhà thầu cho chủ sở hữu của dự án, cho công việc thực hiện, hàng hóa được giao, hoặc dịch vụ cung cấp.

Definition - What does Application for payment mean

Written request for compensation, such as by a contractor to the owner of the project, for the work performed, goods delivered, or services rendered.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *