Application programming interface (API)

Định nghĩa Application programming interface (API) là gì?

Application programming interface (API)Giao diện lập trình ứng dụng (API). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Application programming interface (API) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bộ sưu tập các thói quen phần mềm, các giao thức, và các công cụ cung cấp một lập trình viên với tất cả các khối xây dựng để phát triển một chương trình ứng dụng cho một nền tảng cụ thể (môi trường). Một API cũng cung cấp một giao diện cho phép một chương trình để giao tiếp với các chương trình khác, chạy trong môi trường tương tự.

Definition - What does Application programming interface (API) mean

Collection of software routines, protocols, and tools which provide a programmer with all the building blocks for developing an application program for a specific platform (environment). An API also provides an interface that allows a program to communicate with other programs, running in the same environment.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *