Appointment

Định nghĩa Appointment là gì?

AppointmentCuộc hẹn. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appointment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hành động của hiệu trưởng mà ủy quyền cho một đại lý để đại diện cho các hiệu trưởng. Xử lý một tài sản, bởi quyền hạn trao cho mục đích này.

Definition - What does Appointment mean

Principal's action that authorizes an agent to act on the principal's behalf. Disposing of a property, by exercising powers conferred for the purpose.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *