Appraisal clause

Định nghĩa Appraisal clause là gì?

Appraisal clauseKhoản thẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal clause - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, theo đó một trong hai người được bảo hiểm hoặc doanh nghiệp bảo hiểm (nhưng không phải cả hai) có quyền thẩm định nhu cầu của tài sản bị hư hỏng để đánh giá hay biện minh yêu cầu bồi thường.

Definition - What does Appraisal clause mean

Provision in property insurance policies, under which either the insured or the insurer (but not both) has the right to demand appraisal of the damaged property for assessing or justifying a claim.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *