Appraisal cost

Định nghĩa Appraisal cost là gì?

Appraisal costThẩm định giá cả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal cost - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong quản lý chất lượng, chi phí phát sinh trong hoạt động thanh tra và kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng phù hợp và phù hợp với các tiêu chuẩn được thiết lập.

Definition - What does Appraisal cost mean

In quality control, cost incurred in inspection and test activities aimed at ensuring consistent quality and conformance to established benchmarks.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *