Appraisal

Định nghĩa Appraisal là gì?

AppraisalThẩm định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appraisal - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Phân tích và đánh giá khách quan thực hiện theo các tiêu chí thành lập để xác định sự chấp nhận, bằng khen, hoặc giá trị của một mục.

Definition - What does Appraisal mean

1. Impartial analysis and evaluation conducted according to established criteria to determine the acceptability, merit, or worth of an item.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *