Appreciation

Định nghĩa Appreciation là gì?

AppreciationSự đánh giá. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appreciation - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tăng giá trị của một tài sản mà là ở chênh lệch giữa giá khấu hao của tài sản, và là do kinh tế và các yếu tố khác (như khan hiếm hoặc lạm phát) và không phải do bổ sung hoặc cải tiến thực hiện để nó.

Definition - What does Appreciation mean

Increase in the value of an asset which is in excess of the asset's depreciable cost, and is due to economic and other factors (such as scarcity or inflation) and not due to additions or improvements made to it.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *