Appreciative inquiry

Định nghĩa Appreciative inquiry là gì?

Appreciative inquiryĐiều tra đánh giá cao. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appreciative inquiry - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc tìm kiếm coevolutionary cho là tốt nhất trong nhân dân, các tổ chức của họ, và thế giới có liên quan xung quanh. Trong tâm rộng nhất của nó, điều này liên quan đến việc khám phá có hệ thống về những gì ban sự sống cho một hệ thống sống khi nó còn sống nhất.

Definition - What does Appreciative inquiry mean

The coevolutionary search for the best in people, their organizations, and the relevant world around them. In its broadest focus, this involves systematic discovery of what gives life to a living system when it is most alive.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *