Appropriability

Định nghĩa Appropriability là gì?

AppropriabilityAppropriability. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appropriability - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất lượng là imitable hoặc tái sản xuất. Một số kỹ năng (gọi tắt là trơn hoặc kiến ​​thức dính) đều được rất nhiều ăn sâu trong văn hóa tổ chức cụ thể mà họ không thể dễ dàng (nếu có) được chiết xuất và trồng lại ở nơi khác trong một cách có ý nghĩa. Họ có 'appropriability yếu.'

Definition - What does Appropriability mean

Quality of being imitable or reproducible. Some skills (called slippery or sticky knowledge) are so much ingrained in a particular organizational culture that they cannot be easily (if at all) extracted and replanted elsewhere in a meaningful way. They have 'weak appropriability.'

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *