Appropriation of retained earnings

Định nghĩa Appropriation of retained earnings là gì?

Appropriation of retained earningsPhân phối lợi nhuận giữ lại. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appropriation of retained earnings - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Hạn chế của lợi nhuận giữ lại, được ghi lại bằng một mục tạp chí làm giảm số tiền có sẵn cho cổ tức. Hạn chế có thể được áp dụng tự nguyện bởi công tác quản lý để thu nhập tích lũy cho một mục đích cụ thể, hoặc nó có thể là do một giao ước hạn chế trong một thỏa thuận cho vay.

Definition - What does Appropriation of retained earnings mean

Restriction of retained earnings, recorded by a journal entry that reduces the amount available for dividends. The restriction may be imposed voluntarily by the management to accumulate earnings for a particular purpose, or it may be due to a restrictive covenant in a loan agreement.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *