Appropriations bill

Định nghĩa Appropriations bill là gì?

Appropriations billHóa đơn bổ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Appropriations bill - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đạo luật của Quốc hội đề nghị xét việc sử dụng tiền công, được cung cấp bởi các quỹ Kho bạc Hoa Kỳ, cho một mục đích cụ thể hay hành động. đạo luật này về cơ bản cho phép Quốc hội có quyền hợp pháp cần thiết để sử dụng các quỹ. Mỗi năm tài chính, một số hóa đơn bổ phải được sự chấp thuận của các thành viên của Quốc hội. Một số hóa đơn trích có thể yêu cầu sửa đổi nếu các đảng chính trị bị chia rẽ về việc sử dụng hoặc số lượng hóa đơn.

Definition - What does Appropriations bill mean

Act of Congress that proposes the use of public money , which is provided by U.S. Treasury funds, for a specific purpose or action. This legislative act essentially gives Congress the legal permission necessary to use the funds. Each fiscal year, certain appropriations bills must be approved by members of Congress. Certain appropriation bills may require revisions if political parties are divided on the use or amount of the bill.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *