Approval authority

Định nghĩa Approval authority là gì?

Approval authorityThẩm quyền phê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approval authority - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Công suất được trao cho các cán bộ của một công ty phải cam kết công ty với một hợp đồng ràng buộc, đặt nó vào nợ nần, hoặc đi trên một rủi ro tài chính.

Definition - What does Approval authority mean

Power conferred on the officer of a firm to commit the firm to a binding contract, put it into debt, or take on a financial risk.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *