Approve

Định nghĩa Approve là gì?

ApprovePhê duyệt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Approve - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để xác nhận hoặc hỗ trợ; đồng ý với. "Bởi vì Michael có giá trị đầu vào của người bạn thân nhất của mình, anh quyết định hỏi Joe nếu ông sẽ chấp nhận quyết định của mình mua một chiếc xe mới, hoặc nếu ông nghĩ rằng nó là sự lựa chọn sai lầm."

Definition - What does Approve mean

1. To endorse or support; to agree with. "Because Michael valued the input of his best friend, he decided to ask Joe if he would approve of his decision of buying a new car, or if he thought it was the wrong choice."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *