Aptitude test

Định nghĩa Aptitude test là gì?

Aptitude testBài kiểm tra năng lực. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aptitude test - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kiểm tra lựa chọn nhân viên (ví dụ như một bài kiểm tra IQ), trong đó khả năng và tiềm năng bẩm sinh của ứng viên cho thành tích (và không phải của mình hoặc kiến ​​thức của mình) được xác định chắc chắn.

Definition - What does Aptitude test mean

Employee selection test (such as an IQ test) in which the candidate's innate abilities and potential for achievement (and not his or her knowledge) is ascertained.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *