Aqueous waste

Định nghĩa Aqueous waste là gì?

Aqueous wasteChất thải lỏng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aqueous waste - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chất thải lỏng đó là gần như hoàn toàn dựa trên nước, và nói chung chứa nổi, giải quyết, hoặc bị đình chỉ tài liệu như hỗn hợp dầu-nước, sơn mảnh, hạt gỉ.

Definition - What does Aqueous waste mean

Liquid waste that is almost entirely water-based, and generally contains floating, settled, or suspended material such as oil-water mixtures, paint flakes, rust particles.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *