Arbitrage bond

Định nghĩa Arbitrage bond là gì?

Arbitrage bondTrái phiếu arbitrage. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arbitrage bond - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

An ninh nợ của một đô thị hoặc cơ quan chính phủ đã ban hành bên ngoài các quy định của chế độ thuế địa phương và, do đó, nhập chịu thuế.

Definition - What does Arbitrage bond mean

Debt security of a municipality or government agency issued outside the provisions of the local taxation regimen and, therefore, taxable.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *