Area of mutual interest (AMI)

Định nghĩa Area of mutual interest (AMI) là gì?

Area of mutual interest (AMI)Khu vực quan tâm lẫn nhau (AMI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Area of mutual interest (AMI) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Diện tích đất trong đó nhiều khí thiên nhiên hoặc dầu các công ty nắm giữ quyền thăm dò. Các công ty có quyền đối với một khu vực quan tâm lẫn nhau thường vẽ lên các hợp đồng xây dựng bao nhiêu phần trăm của khu vực hoặc các nguồn lực sẽ được phân bổ cho công ty nào, và bao lâu thỏa thuận sẽ được đặt đúng chỗ.

Definition - What does Area of mutual interest (AMI) mean

An area of land in which multiple natural gas or oil companies holds exploration rights. Companies with rights over an area of mutual interest generally draw up contracts to establish what percentage of the area or the resources will be allotted to which company, and how long the agreement will be in place.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *