Area source of pollution

Định nghĩa Area source of pollution là gì?

Area source of pollutionNguồn khu vực ô nhiễm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Area source of pollution - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bất cứ nguồn nào, chẳng hạn như một nhà máy nhỏ, rằng ô nhiễm không khí phát hành trên một diện tích tương đối nhỏ nhưng mà không thể được phân loại như một nguồn điểm.

Definition - What does Area source of pollution mean

Any source, such as a small factory, that releases air pollution over a relatively small area but which cannot be classified as a point source.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *