Argument

Định nghĩa Argument là gì?

ArgumentTranh luận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Argument - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong máy tính, một tham số hoặc giá trị nhập vào bởi người sử dụng để đáp ứng các yêu cầu của một hàm phần mềm. Chỉ khi người dùng nhập vào các thông tin cần thiết, chương trình tiến hành các bước tiếp theo.

Definition - What does Argument mean

In computing, a parameter or value entered by a user in response to the requirements of a software function. Only when the user enters the required information, the program proceeds to the next step.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *