ARIMA model

Định nghĩa ARIMA model là gì?

ARIMA modelMô hình ARIMA. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ ARIMA model - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Xem autoregressive tích hợp mô hình trung bình.

Definition - What does ARIMA model mean

See autoregressive integrated moving average model.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *