Arising out of employment

Định nghĩa Arising out of employment là gì?

Arising out of employmentPhát sinh từ việc làm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arising out of employment - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Do đó, tai nạn hoặc bệnh tật phát sinh từ hoạt động on-the-job và là, bảo hiểm theo luật bồi thường cho người lao động.

Definition - What does Arising out of employment mean

Accident or illness that arises from on-the-job activities and is, therefore, covered under workers' compensation laws.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *