Arithmetic progression

Định nghĩa Arithmetic progression là gì?

Arithmetic progressionCấp số cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arithmetic progression - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chuỗi các số nơi sự khác biệt giữa bất kỳ hai số liền kề là cùng; ví dụ, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... và vân vân. Xem thêm cấp số nhân.

Definition - What does Arithmetic progression mean

Sequence of numbers where the difference between any two adjacent numbers is same; for example, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... and so on. See also geometric progression.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *