Arm in arm transaction

Định nghĩa Arm in arm transaction là gì?

Arm in arm transactionTay trong giao dịch cánh tay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arm in arm transaction - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Deal trong đó lợi ích cá nhân của các bên liên quan được đan xen vào nhau, hoặc giá hoặc thuật ngữ này được dựa trên những tính toán phi mậu dịch. Giao dịch giữa cha mẹ và con, ví dụ, thường được làm bằng tay trong tay. Xem thêm cánh tay giao dịch chiều dài của.

Definition - What does Arm in arm transaction mean

Deal in which the personal interests of the involved parties are intertwined, or prices or terms are based on non-commercial considerations. Transactions between parents and children, for example, are generally made arm-in-arm. See also arm's length transaction.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *