Arrow’s impossibility theorem

Định nghĩa Arrow's impossibility theorem là gì?

Arrow's impossibility theoremĐịnh lý không thể có Arrow. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Arrow's impossibility theorem - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một lý thuyết bởi Kenneth Arrow mà khẳng định rằng không có phương pháp bỏ phiếu ưu đãi mà khá quyết định kết quả của một cuộc bầu cử mà bao gồm ba hoặc nhiều ứng viên trong khi đáp ứng các tiêu chí. Các tiêu chí là không bị giới hạn, không độc tài, Pareto hiệu quả và tính độc lập của lựa chọn thay thế thích hợp.

Definition - What does Arrow's impossibility theorem mean

A theory by Kenneth Arrow which states that there is no preferential voting method that fairly decides the result of an election that involves three or more candidates while satisfying criteria. The criteria are unrestricted domain, non-dictatorship, Pareto efficiency and independence of irrelevant alternatives.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *