Artisan process

Định nghĩa Artisan process là gì?

Artisan processQuá trình nghệ nhân. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Artisan process - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quy trình sản xuất đặc trưng bởi tự động hóa tối thiểu, ít phân công lao động, và một số ít các nghệ nhân có tay nghề cao như trái ngược với một lực lượng lao động truyền thống lớn hơn, ít được đào tạo. Những người tham gia trong một quá trình nghệ nhân có thể tự làm chủ, hoặc làm việc cho một doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn. Ngược lại với quá trình công nghiệp.

Definition - What does Artisan process mean

A production process characterized by minimal automation, little division of labor, and a small number of highly skilled craftsman as opposed to a larger, less-trained traditional workforce. Participants in an artisan process may be self-employed, or employed by a smaller-scale business. Opposite of industrial process.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *