As-built drawings

Định nghĩa As-built drawings là gì?

As-built drawingsBản vẽ như xây dựng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ As-built drawings - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sửa đổi thiết lập của bản vẽ được gửi bởi một nhà thầu sau khi hoàn thành một dự án hay một công việc cụ thể. Họ phản ánh tất cả những thay đổi được thực hiện trong thông số kỹ thuật và bản vẽ thi công trong quá trình xây dựng, và hiển thị các kích thước chính xác, hình học, và vị trí của tất cả các yếu tố của công việc hoàn thành theo hợp đồng. Còn được gọi là bản vẽ hồ sơ hoặc giống như-builts.

Definition - What does As-built drawings mean

Revised set of drawing submitted by a contractor upon completion of a project or a particular job. They reflect all changes made in the specifications and working drawings during the construction process, and show the exact dimensions, geometry, and location of all elements of the work completed under the contract. Also called record drawings or just as-builts.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *