As of date

Định nghĩa As of date là gì?

As of dateKể từ ngày. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ As of date - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. hạn thanh toán mà chỉ ra rằng các điều khoản thanh toán của hóa đơn được dựa vào một ngày khác hơn ngày mà trên đó các hoá đơn được lập. Ví dụ, một hóa đơn được tạo ra trên 15 tháng 1 nhưng đánh dấu 'như của ngày 05 Tháng 1' với các điều khoản tín dụng 30 ngày, sẽ đáo hạn vào ngày 05 tháng 2.

Definition - What does As of date mean

1. Billing term which indicates that the payment terms of the invoice are based on a date other than the date on which the invoice was created. For example, an invoice created on January 15th but marked 'as of January 5th' with credit terms of 30 days, would be due on February 5th.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *