Asbestos abatement

Định nghĩa Asbestos abatement là gì?

Asbestos abatementGiảm amiăng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asbestos abatement - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thủ tục để kiểm soát phát hành sợi từ nguyên liệu amiăng chứa trong một tòa nhà bằng cách đóng gói, sự phủ lại, hoặc loại bỏ.

Definition - What does Asbestos abatement mean

Procedures to control fiber release from asbestos containing material in a building by encapsulation, encasement, or removal.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *