Ascending order

Định nghĩa Ascending order là gì?

Ascending orderThứ tự tăng dần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ascending order - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sắp xếp chương trình trong đó các loại bắt đầu từ nhỏ nhất hoặc thấp nhất giá trị (0, 1 hoặc A, ví dụ) và tiền với giá trị lớn nhất hoặc cao nhất. Thứ tự giảm dần, ngược lại, bắt đầu với mức cao nhất và tiền xuống mức thấp nhất.

Definition - What does Ascending order mean

Sorting scheme in which the sort starts from the smallest or lowest value (0, 1 or A, for example) and proceeds to the largest or highest value. Descending order, in contrast, starts with the highest and proceeds to the lowest.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *