Ascending trend channel

Định nghĩa Ascending trend channel là gì?

Ascending trend channelKênh xu hướng tăng dần. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ascending trend channel - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một loại trở lên di chuyển đường xu hướng kết nối các đáy của sóng giảm. Những loại đường xu hướng thường song song.

Definition - What does Ascending trend channel mean

A type of upward moving trend line connecting the bottoms of the downward waves. These types of trend lines are typically parallel.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *