Ascending triangle

Định nghĩa Ascending triangle là gì?

Ascending triangleTăng dần tam giác. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ascending triangle - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một biểu đồ mô hình xu hướng tiếp tục trong đó các đỉnh của các thanh giá vẫn tương đối bằng phẳng và đáy dần tăng lên. Đường vẽ trên các đỉnh và dọc theo đáy của các thanh giá cuối cùng sẽ hội tụ, trừ khi một breakout ngắt phạm vi ngày càng restrictively giao dịch. tam giác tăng dần được xem như là một mô hình tăng, nhưng theo hướng thị trường trong ngắn hạn sẽ được xác nhận bởi sự chỉ đạo, trong đó các ngành nghề chứng khoán khi nó phá vỡ.

Definition - What does Ascending triangle mean

A trend continuation chart pattern in which the tops of the price bars remain relatively flat and the bottoms gradually rise. Lines drawn across the tops and along the bottoms of the price bars will eventually converge unless a breakout interrupts the increasingly restrictively trading range. Ascending triangles are viewed as a bullish pattern, but the short-term market direction will be confirmed by the direction in which the stock trades once the breakout occurs.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *