Ascertain

Định nghĩa Ascertain là gì?

AscertainXác minh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ascertain - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Để xác định; điều tra. "Để xác định tính hợp lệ của hồ sơ nhân viên tiềm năng, ông đã liên lạc với tài liệu tham khảo của mình và hỏi họ những câu hỏi liên quan đến kỹ năng của mình."

Definition - What does Ascertain mean

To determine; investigate. "In order to ascertain the validity of the prospective employee's resume, he contacted her references and asked them questions regarding her skills."

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *