Asked price

Định nghĩa Asked price là gì?

Asked priceGiá hỏi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asked price - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giá thấp nhất mà một đại lý (nhà sản xuất thị trường) là sẵn sàng chấp nhận cho chứng khoán và tương lai tài chính. Đây là giá bán buôn kinh doanh đại lý-to-đại lý trong một cuộc trao đổi hoặc trên thị trường over-the-counter, và có thể không có sẵn cho công chúng nói chung. Còn được gọi là giá chào bán, hỏi giá, giá chào bán, giá chào bán, hoặc giá chào bán.

Definition - What does Asked price mean

Lowest price which a dealer (market maker) is willing to accept for securities and financial futures. This is the wholesale price for dealer-to-dealer trading in an exchange or in over-the-counter market, and may not be available to the general public. Also called asking price, ask price, offered price, offering price, or offer price.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *