Asphyxiant

Định nghĩa Asphyxiant là gì?

AsphyxiantLàm cho ngạt thở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asphyxiant - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khí hoặc hơi có thể gây bất tỉnh hoặc chết do nghẹt thở do thiếu oxy. Ngạt thở là một trong những mối nguy hiểm tiềm năng lớn làm việc trong không gian hạn chế hoặc kèm theo nơi hóa chất được sử dụng hoặc lưu trữ. Các hơi hóa chất có thể trở nên quá tập trung mà họ giảm mức độ oxy bình thường (khoảng 25 phần trăm) trong không khí đến mức nguy hiểm (19 phần trăm hoặc giảm). Carbon monoxide hoạt động như một ngạt bằng cách giảm khả năng của máu để mang oxy.

Definition - What does Asphyxiant mean

Gas or vapor that can cause unconsciousness or death by suffocation due to lack of oxygen. Asphyxiation is one of the major potential hazards of working in confined or enclosed spaces where chemicals are used or stored. The chemical vapors can become so concentrated that they reduce the normal oxygen level (about 25 percent) in the air to dangerous levels (19 percent or lower). Carbon monoxide works as an asphyxiant by reducing the blood's ability to carry oxygen.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *