Assailing thieves

Định nghĩa Assailing thieves là gì?

Assailing thievesAssailing kẻ trộm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Assailing thieves - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lấy trái pháp luật của một tài sản bằng vũ lực, không phải bởi lẻn thivery.

Definition - What does Assailing thieves mean

Unlawful taking of a property by force, not by sneak thivery.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *