Asset/equity ratio

Định nghĩa Asset/equity ratio là gì?

Asset/equity ratioTài sản tỷ lệ / vốn chủ sở hữu. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset/equity ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đây là quyết định bao nhiêu doanh thu một công ty có. Tỷ lệ này được tính bằng tổng doanh thu trừ đi số tiền trao cho các cổ đông của công ty.

Definition - What does Asset/equity ratio mean

This is determines how much revenue a company has. This ratio is calculated by the company's total revenue minus the amount given to stockholders.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *