Asset-led marketing

Định nghĩa Asset-led marketing là gì?

Asset-led marketingTài sản lãnh đạo marketing. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset-led marketing - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một chiến lược tiếp thị, trong đó các thuộc tính của sản phẩm (tài sản) được sử dụng để quảng bá sản phẩm. Các loại thuộc tính có thể bao gồm tên thương hiệu và hình ảnh liên quan đến thương hiệu. Một chiến lược marketing tài sản lãnh đạo hỏi "Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng những thế mạnh của doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng?" thế mạnh kinh doanh có thể bao gồm năng lực cốt lõi, hình ảnh thương hiệu, và phân phối toàn cầu. Chiến lược này có thể được sử dụng đồng thời với một chiến lược tiếp thị thị trường dẫn đầu.

Definition - What does Asset-led marketing mean

A marketing strategy in which the attributes of the product (the asset) are used to market the product. Types of attributes can include the brand name and the image associated with the brand. An asset-led marketing strategy asks "How can we use the strengths of the business to satisfy consumer needs?" Business strengths can include core competencies, brand image, and global distribution. This strategy can be used concurrently with a market-led marketing strategy.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *