Asset liability management

Định nghĩa Asset liability management là gì?

Asset liability managementQuản lý tài sản Pháp lý. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset liability management - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kỹ thuật quản lý rủi ro, nhằm mục đích thu lợi nhuận đầy đủ trong khi vẫn giữ một thặng dư thoải mái của tài sản trên nợ. Mục tiêu của nó là để cân bằng (1) thu nhập thu sức mạnh của tài sản của một thực thể có sẵn cho cam kết thế chấp, (2) lãi suất hiện tại và dự đoán, và mức độ thoải mái nợ (3) thực thể của.

Definition - What does Asset liability management mean

Risk-management technique, aimed at earning adequate returns while keeping a comfortable surplus of assets over liabilities. Its objective is to balance the (1) income earning power of an entity's assets available for pledging as collateral, (2) current and anticipated interest rates, and (3) entity's debt comfort level.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *