Asset performance

Định nghĩa Asset performance là gì?

Asset performanceHiệu suất tài sản. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset performance - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Được sử dụng để so sánh sự thành công hay thất bại của một công ty theo thời gian hoặc so với đối thủ cạnh tranh, và liên quan đến việc sử dụng các chu kỳ chuyển đổi tiền mặt, tỷ lệ doanh thu tài sản cố định, và lợi nhuận trên tỷ lệ tài sản. Việc thực hiện tài sản của một doanh nghiệp là khả năng quản lý nguồn lực và các hoạt động để tạo ra lợi nhuận. Một cải tiến trong hiệu suất tài sản thường dẫn đến lợi nhuận cao hơn.

Definition - What does Asset performance mean

Used to compare a company's success or failure over time or in comparison to competitors, and involves the use of the cash conversion cycle, fixed asset turnover ratio, and the return on assets ratio. The asset performance of a business is the ability to manage resources and operations to generate profit. An improvement in asset performance generally results in higher returns.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *