Asset-swap spread

Định nghĩa Asset-swap spread là gì?

Asset-swap spreadTài sản-swap lây lan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Asset-swap spread - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cách thể hiện rủi ro tín dụng của trái phiếu bằng cách nêu bật sự khác biệt giữa năng suất và đường cong LIBOR của trái phiếu đó. Cách tính này được xác định thông qua việc sử dụng năng suất đến ngày đáo hạn trái phiếu trên đó.

Definition - What does Asset-swap spread mean

A way of showing a bond's credit risk by highlighting the difference between that bond's yield and the LIBOR curve. This calculation is determined through use of the yield to maturity on that bond.

Source: ? Business Dictionary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *